انرژی های تجدید پذیر

 

باتری های با قابلیت طول عمر چرخه ای بالا در دشارژ های عمیق یک عنصر مهم در سیستم های off grid به شمار می رود.