یو پی اس

 

در سیستم های تغذیه بدون وقفه، باتری جزء جدانشدنی سیستم برای تامین توان در زمان نبود برق شبکه و یا حداقل انتقال به منبع تغذیه جایگزین می باشد.