مخابرات

 

وجود راه کار با قابلیت اطمینان و طول عمر بالا جهت سیستم های مخابراتی، امنیتی و تجهیزات مرتبط شبکه یکی از ملزومات اساسی در این حوزه می باشد.