صنایع پزشکی

 

وجود تغذیه قابل اطمینان و پیوسته جهت کلیه مصارف بیمارستانی و تجهیزات پزشکی و ایمن سازی آن امری ضروری است.