مصارف عمومی

بسیاری از تجهیزات مورد استفاده روزمره نیازمند باتری های با ظرفیت کم و طول عمر بالا می باشند.