صنایع همگانی

 

عملکرد نیروگاه ها، شبکه انتقال توان و ایستگاه های توزیع تضمین کننده تامین توان الکتریکی در صنایع پایین دست می باشند.